2023 Quzhou International Friendly Children Amateur Weiqi Invitational Tournament
10/11/2023 6:09 PM

Registration form: https://bit.ly/3LRuzWA

Representatitives: 1) Xu Xiaofan

                              2) Chen Yihan 

                              3) Wu Xinyuan