19th Hangzhou Asian Games
9/23/2023 1:53 PM

Team Singapore (Weiqi) is getting ready to set off to Hangzhou!
All the best!
From left:
1) Ho Feiyang 6Dan
2) Tan Jiacheng 6Dan
3) Kwa Jie Hui 6Dan
4) Kang Zhan Bin, Professional 6Dan
5) Yang Jin Hua, Professional 6Dan (Team Coach)
6) James Lee 6Dan, SWA GM (Team Leader)
7) Xi Yue 5Dan
May be an image of 6 people, flag and text